Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana

 Jačanje finansijske nezavisnosti lokalnih samouprava i poverenja između građana i lokalnih samouprava kroz unapređenje demokratske prakse i usluga usmerenih ka građanima

Uključivanje građana

Obezbeđivanje inkluzivnog učešća građana u donošenje odluka na lokalnom nivou, u cilju unapređenja pružanja usluga prema građanima

Lokalne finansije

Naplata i administriranje poreza na imovinu i drugih prihoda koji su u nadležnosti lokalnih samouprava na transparentniji i efikasniji način, u cilju povećanja i održivog obezbeđivanja izvornih prihoda.

Politički dijalog

Podrška pravnim i političkim reformama koje dovode do održivih, efikasnih i transparentnih demokratskih procesa na lokalu i bolje naplate lokalnih izvornih prihoda.

Poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje lokalnih programa za finansiranje projekata identifikovanih kroz učešće građana

Rok za prijavu: 01.09.2024.

Portal „e-Konsultacije” unapređen radi boljeg snalaženja korisnika i veće transparentnosti

Mapa partnerskih lokalnih samouprava

Mišljenje partnerskih lokalnih samouprava o programu

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org