Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana

 Ojačavanje finansijske nezavisnosti lokalnih samouprava i poverenja između građana i lokalnih samouprava kroz unapređenje demokratske prakse i usluga usmerenih na građane

Uključivanje građana

Obezbeđivanje inkluzivnog učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou, u cilju unapređenja pružanja usluga na osnovu potreba.

Lokalne finansije

Naplata i upravljanje porezom na imovinu i drugim prihodima koje administriraju lokalne samouprave na transparentniji i efikasniji način u cilju povećanja i održivog obezbeđivanja izvornih prihoda.

Politički dijalog

Podržavanje pravnih i političkih reformi koje dovode do održivih, efikasnih i transparentnih demokratskih procesa na lokalu i bolje naplate lokalnih izvornih prihoda.

Koliko građani Srbije zapravo učestvuju u odlučivanju o upravljanju na lokalnom nivou

Mapa partnerskih lokalnih samouprava

Mišljenje partnerskih lokalnih samouprava o programu