Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana

 Jačanje finansijske nezavisnosti lokalnih samouprava i poverenja između građana i lokalnih samouprava kroz unapređenje demokratske prakse i usluga usmerenih ka građanima

Uključivanje građana

Obezbeđivanje inkluzivnog učešća građana u donošenje odluka na lokalnom nivou, u cilju unapređenja pružanja usluga prema građanima

Lokalne finansije

Naplata i administriranje poreza na imovinu i drugih prihoda koji su u nadležnosti lokalnih samouprava na transparentniji i efikasniji način, u cilju povećanja i održivog obezbeđivanja izvornih prihoda.

Politički dijalog

Podrška pravnim i političkim reformama koje dovode do održivih, efikasnih i transparentnih demokratskih procesa na lokalu i bolje naplate lokalnih izvornih prihoda.

Koliko građani Srbije zapravo učestvuju u odlučivanju o upravljanju na lokalnom nivou

Mapa partnerskih lokalnih samouprava

Mišljenje partnerskih lokalnih samouprava o programu