Započeli smo pripremu podataka za masovni obračun poreza na imovinu. U koloni "vrsta prava" nedostaje pravo pod rednim brojem 2) člana 2. Zakona o porezima na imovinu, a to je *pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica*. Da li je ovo pravo izjednačeno sa "pravo dugoročnog zakupa stana ili stambene zgrade"? I ako jeste da li je to u redu?

Odgovor:

U aplikaciji JIS LPA, u šifarniku vrsta prava  navedeno je kao predmet oporezivanja “pravo dugoročnog zakupa stana ili stambene zgrade”, što jeste pravo koje se oporezuje u skladu sa članom 2 stav 1 tačka 2.

Napominjemo da u tekstu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu, u obrazloženju, ovo pravo pod rednim brojem 14, navedeno je pod nazivom: fizičko lice – imalac prava zakupa odnosno korišćenja stana ili kuće za stanovanje.

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
       +381 11 3341 237
   

med@helvetas.org