Odgovor:

Redosled namirenja hipotekarnih poverilaca, uredjen članom 40. Zakona o hipoteci („Sl.glasnik RS“, broj 115/2005…83/2015), na sledeći način: Kad je jedan predmet hipoteke založen nekolicini hipotekarnih poverilaca, redosled po kome se isplaćuju njihova potraživanja iz cene dobijene prodajom predmeta hipoteke određuje se prema danu, času i minutu nastanka hipoteke, računajući od prijema zahteva za upis prve hipoteke.

Raspodela sredstava dobijenih vansudskom prodajom nepokretnosti uređena je članom 41. Zakona o hipoteci. Hipotekarni poverilac koji sprovodi prodaju hipotekovane nepokretnosti će u ugovor o njenoj prodaji, pored kupoprodajne cene, uneti i odredbu, odnosno prilog ugovoru kojim se utvrđuje raspodela sredstava dobijenih od prodaje, po sledećem redosledu:

1) troškovi prodaje, uključujući troškove i honorare trećih lica;

2) potraživanja hipotekarnih poverilaca prema redosledu upisa iz člana 40. ovog zakona;

3) iznos koji preostane od sredstava ostvarenih prodajom, a nakon namirenja hipotekarnih poverilaca, pripada dužniku, odnosno vlasniku hipotekovane nepokretnosti,  kada to nije isto lice.

              Vaš dug ćete namiriti upravo prodajom hipotekovane nepokretnosti u postupku prinudne naplate (čl.108.-111.ZPPPA). S obzirom da je vaša upisana hipoteka drugog reda (upisana nakon upisa Poreske uprave), iz iznosa ostvarenog prodajom predmetne nepokretnosti morate prvo namiriti potraživanje Poreske uprave ( 180.000.000 dinara), a zatim iz preostalog iznosa namiriti sopstvena potraživanja.

              Važno je da početna vrednost nepokretnosti bude tolika da ćete iz ostvarenog iznosa od prodaje moći da namirite i potraživanje Poreske uprave i vaše. Takođe morate imati u vidu odredbe čl.109. ZPPPA koje uredjuju prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja i da se nepokretnost na prvom usmenom javnom nadmetanju ne može prodati po ceni nižoj od 75% utvrdjene početne vrednosti nepokretnosti a na drugom usmenom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati po ceni nižoj od 50% utvrdjene vrednosti nepokretnosti. Ne može se vršiti prodaja nepokretnosti srazmerno poreskom dugu koji poreski obveznik ima prema vašoj LPA, već se vrši prodaja celokupne nepokretnosti prema odredbama ZPPPA, zatim se iz iznosa od prodaje namiruje se pre svega Poreska uprava i zatim vaše potraživaje.