Odgovor:

Stečaj se, u smislu Zakona o stečaju, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom.

Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Pod reorganizacijom se podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.

Po donošenju rešenja o bankrotstvu, stečajni upravnik započinje i sprovodi prodaju celokupne imovine, imovinske celine ili pojedinačne imovine stečajnog dužnika, odnosno prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica (način unovčenja), u skladu sa Zakonom o stečaju i nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom.

Stečajnu masu za podelu stečajnim poveriocima (deobnu masu), čine novčana sredstva stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka, novčana sredstva dobijena nastavljanjem započetih poslova i novčana sredstva ostvarena unovčenjem stvari i prava stečajnog dužnika, kao i potraživanja stečajnog dužnika naplaćena u toku stečajnog postupka.

Članom 104. Zakona o stečaju propisane su obaveze stečajne mase , odnosno šta se sve može namirivati iz stečajne mase.

Prijavljivanje potraživanja uređeno je čl.111. Zakona o stečaju.

Zaključkom, stečajni sudija, usvaja konačnu listu potraživanja na osnovu liste potraživanja koju je sastavio stečajni upravnik (član 116. Zakona o stečaju). Dakle, zaključkom se utvrđuje visina potraživanja svakog poverioca i njegov isplatni red. Zaključak je obavezujući i za stečajnog dužnika i za poverioce.

Opština Medveđa ima pravo namirenja prijavljenih potraživanja iz stečajne mase  u iznosu koja su priznata u zaključku o listi utvrđenih i osporenih potraživanja, prilikom deobe stečajne mase.

Obaveza podnošenja poreskih prijava za porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige je na stečajnom upravniku koji je otvaranjem stečajnog postupka preuzeo u državinu celokupnu imovinu koja ulazi u stečajnu masu i njome upravlja (čl.105. Zakona o stečaju). Sredstva ostvarena prodajom imovine na kojoj nisu postojala opterećenja ulaze u stečajnu masu (čl.133. stav 11. Zakona o stečaju), a deoba stečajne mase ( namirenje poverilaca) se vrši u skladu sa postupkom koji je propisan Zakonom o stečaju.

Deobi stečajne mase odnosno namirenju stečajnih poverilaca pristupa se po pravnosnažnosti rešenja o glavnoj deobi. (čl.143. Zakona o stečaju).

Završnoj deobi stečajne mase pristupa se posle završetka unovčenja celokupne stečajne mase odnosno pretežnog dela stečajne mase, ako glavnom deobom nije obuhvaćena celokupna deobna masa (čl.144. Zakona o stečaju).

Otvaranjem stečajnog postupka privredno društvo ne dobija novi PIB. Samo se u slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica dobija novi PIB Stečajne mase jer se dalji postupak stečaja nastavlja na PIB Stečajna masa (što nije vaš slučaj, ako smo dobro razumele pitanje).   Podnošenjem prijave potraživanja imate podatak sa kojim danom i u kom iznosu ste prijavili potraživanja. Sa tim datum morate imati odštampanu karticu iz poreskog računovodstva kao  dokaz o visini prijavljenih potraživanja. Obaveze koje ste prijavili u prijavi potraživanja naplaćuju se u postupku stečaja  a obaveze koje su dospele nakon tog datuma naplaćujete u postupku naplate prema ZPPPA (opomena, rešenje o prinudnoj naplati…). Na kartici u poreskom računovodstvu, s obzirom da navodite da je stečajni upravnik podnosio izmenu već podnete prijave za porez na imovinu prema dinamici prodaje imovine, je proknjižena tačna obaveza po osnovu poreza na imovinu koji iznos je stečajni upravnik morao da izmiri nevezano za postupak stečaja. Iznos koji stečajni upravnik namiruje a odnosi se na postupak stečaja je iznos iz rešenja o glavnoj odnosno završnoj deobi a po zaključku o priznatim i osporenim potraživanjima i to ćete videti kao uplatu na analitičkoj kartici. Kada sve te uplate budu izvršene i proknjižene imaćete tačno stanje na kartici u poreskom računovodstvu.

Stečajnom upravniku treba da odvojite dugovanja sa instrukcijama za plaćanje kako bi se tačno izvršile uplate prijavljenih potraživanja iz stečajne mase. Nakon okončanja stečajnog postupka  putem bankrotstva (rešenje o završnom ročištu koje donosi stečajni sudija) prenećete u vanbilansno poresko računovodstvo iznos neplaćene poreske obaveze (čl. 23. i čl.163a ZPPPA).