Odgovor:

Pretpostavka je da se radi o obvezniku koji vodi psolovne knjige, pošto navodite da podnosi prijave svake godine.
Obveznik je podnošenjem poreske prijave PPI-1 izvršio utvrđivanje poreza na imovinu za određenu godinu i u skladu sa ZPPPA poreski organ može pokrenuti postupak poreske kontrole ako smatra da u podnetoj prijavi psotoje nepravilnosti ili nedostaci, pri čemu treba imati u vidu i rokove zastarelosti prava na utvrđivanje. U postupku kontrole treba utvrditi činjenično stanje i od obveznika možete tražiti dokaze kako se u određenom periodu koristilo predmetno zemljište.
U vašem slučaju svakako možete izvršiti poresku kontrolu poreskih prijava za 2020, 2021 i 2022 godinu.
Ukoliko se utvrdi da nema osnova da se predmetno zemljište oporzuje po ceni poljoprivrednog, u zapisniku se utvrđuje iznos poreza i rešenjem o kontroli nalaže uplata razlike poreza koji je utvrđen u postupku kontrole, kao i pripadajuća kamata u skladu sa rokovima dospeća propisanim zakonom.