Odgovor:

Zakonom o porezima na imovinu propisano je da se porez na imovinu plaća, između ostalog i na pravo svojine na nepokretnosti.

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u članu 7 propisano je da se pravo svojine na nepokretnosti upisuje  kao:

            1) svojina;

            2) susvojina;

            3) zajednička svojina. a zajednička svojina je jedna vrsta prava svojine.

Članom 4. Zakona o porezima na imovinu propisano je da kada su na istoj nepokretnsoti više lica obveznici, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost. Kada udeli obveznika na istoj nepokretnsoti nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu smatraće se da su jednaki.

Prema navedenim zakonskim odredbama, u vašem slučaju poreske prijave treba da podnesu oba supružnika, pri čemu će svakom od njih porez na imovinu biti utvrđen za 1/2 nepokretnosti.

Mišljenje Ministarstva finansija koje vrlo detaljno objašnjava pitanje “zajedničke svojine” objavljeno je u Biltenu broj 3 iz 2019. godine.