Odgovor:

Zahtev za preknjižavanje pogrešno ili više plaćenih poreskih obaveza može podneti poreski obveznik. Uplate koje su izvršene na ime preminulog lica nakon dana njegove smrti, nije moglo izvršiti preminulo lice- poreski obveznik, pa u tom slučaju zahtev za preknjižavanje može podneti lice koje je izvršilo uplate, ali je to učinilo na ime I PIB, odnosno JMBG drugog (preminulog) lica. Smatramo da u takvim slučajevima zaposleni u LPA od podnosioca zahteva (naslednika) treba da traže dokaz o izvršenoj uplati, s obzirom da su iste izvršene na ime drugog(preminulog) lica, a ne na ime podnosioca zahteva (naslednika). Ovo naročito imajući u vidu što kod nasleđivanja može postojati više naslednika, pa se mora nedvosmisleno utvrditi ko je izvršio uplate za koje se traži preknjižavanje. 

ZPPPA u članu 22. propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Prema Zakonu o nasleđivanju, nasleđuje se zaostavština, a zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Uzimajući u obzir navedeno, nema zakonskog osnova da naslednik podnese zahtev za preknjižavanje salda preplate na dan 1.1.2022. godine, sa imena preminulog lica na svoje ime, već samo može podneti zahtev za preknjižavanje uplata koje je on izvršio na ime drugog (preminulog) lica.

Naslednici treba da dostave uz zahtev i uplatnice kojima su izvršene uplate na ime umrlog lica, u smislu utvrdjivanja činjenica ko je od  naslednika i u kom iznosu izvršio uplatu.

O pravu na povraćaj i preknjižavanje odlučuje se u svemu prema čl.10 I čl.114a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.