Odgovor:

Za račune javnih prihode koje LPA vodi analitički, obeležje za identifikaciju obveznika je PIB/JMBG, a sporne uplate se knjiže na PIB 6666666666666 LPA DEPOZIT NERASPOREĐENIH SREDSTAVA (u daljem tekstu: depozit).

Prilikom raspravljanja spornih uplata knjiženih na depozitu, postupa se na sledeći način:

  1. Ukoliko se utvrdi da je u pozivu na broj odobrenja JMBG/PIB  ispravan, odnosno pripada određenom licu, a obveznik se nalazi u evidenciji, stornirati uplatu na depozitu i knjižiti na PIB/JMBGobveznika.
  2. Ukoliko se utvrdi da je u pozivu na broj odobrenja JMBG/PIB ispravan, odnosno pripada određenom licu, a obveznik se ne nalazi u evidenciji, uneti obveznika u evidenciju i stornirati uplatu na depozitu i knjižitina PIB/JMBG obveznika.
  3. Ukoliko se iz elemenata poziva na broj odobrenja ne može identifikovati obveznik, odnosno ako ne sadrži PIB/JMBG ili je isti pogrešan, a na osnovu ostalih elemenata naloga za uplatu se nedvosmisleno može identifikovati uplatilac, uneti to liceu evidenciju obveznika, stornirati uplatu na depozitu i knjižiti na PIB/JMBG obveznika.
  4. Ukoliko iz elemenata naloga za uplatu ni na koji način nije moguće identifikovati uplatioca, uplata ostaje na depozitu.

U IS LPA storniranje uplata na depozitu i knjiženje na PIB/JMBG obveznika u okviru istog računa javnih prihoda, iz tekuće i prethodnih godina se sprovodi kroz aplikaciju: Poresko knjigovodstvo->Izmene knjigovodstvenih naloga->Preknjižavanje uplata.

Prema navedenom ne sačinjava se ni beleška niti se donosi rešenje o preknjižavanju jer se radi o neraspoređenim uplatama u okviru istog uplatnog računa javnog prihoda u istoj JLS, već se knjiženje vrši direktno u aplikaciji IS LPA.