Odgovor:

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Ako nije raspravljena zaostavština, od dana smrti, obveznik poreza na imovinu na prava na nepokretnosti preminulog obveznika je držalac nepokretnosti. Obaveza je, dakle, držaoca nepokretnosti da LPA  prema mestu nepokretnosti dostavi dokaz o smrti poreskog obveznika i da podnese poresku prijavu PPI-2 za utvrđivanje poreza na imovinu, na svoje ime.

Sama činjenica da će držaoci takvih nepokretnosti dobiti rešenja  o utvrđivanju obaveze bez poreskog kredita na preminulo lice, u velikom broju slučajeva će uticati da držaoci, kao poreski obveznici, dođu da rasprave stanje i podnesu poresku prijavu na svoje ime.

Pored toga možete:

– poslati poziv na adresu nepokretnosti;

– od nadležnog suda zatražiti dostavljanje ostavinskog rešenja ili podatka da li je uopšte podnet zahtev za pokrenutanje ostavinske rasprave;

– poslati dopise drugim organima i organizacijama čije usluge koriste žitelji vaše opštine koji bi mogli da vam pomognu u prikupljanju podataka koji su od značaja za vaš postupak (EDB, PTT, komunalna preduzeća i sl.);

-odlazak na teren.

U svakom slučaju potrebno je da budete vrlo obazrivi kod zatvaranja prijava na umrlo lice ako nemate novog obveznika koga ćete zadužiti na predmetnoj nepokretnosti.  

Predlažemo da sačinite službenu belešku o utvrđivanju činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje, u kojoj ćete sve konstatovati i oceniti dokaze kojima raspolažete u smislu utvrđivanja tačnog stanja i utvrđivanje obaveze obveznicima koji imaju oporeziva prava.