Odgovor:

Članom 22. ZPPPA propisano je da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Članom 10. Zakona o porezima na imovinu propisano je da za svrhu oporezivanja porezom na imovinu, danom sticanja prava smatra se, kad je osnov sticanja pravni posao – dan zaključenja pravnog posla, osim kad je osnov sticanja ugovor o doživotnom izdržavanju, danom sticanja prava smatra se dan smrti primaoca izdržavanja, osim kad je doživotno izdržavanje ugovoreno, i to:

– u korist više lica, tako da se svojina prenosi na davaoca izdržavanja danom smrti poslednjeg primaoca izdržavanja, odnosno ugovorom određenog primaoca izdržavanja, danom sticanja prava smatra se dan smrti lica kojim se vrši prenos prava svojine na davaoca izdržavanja;

– u korist trećeg lica tako da svojina prelazi na davaoca izdržavanja danom smrti lica sa kojim je davalac izdržavanja zaključio ugovor (u daljem tekstu: saugovarač), danom sticanja prava smatra se dan smrti saugovarača.

Prema Zakonu o nasleđivanju, u članu 195. propisano je da ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave i da je prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju, a u suprotnom, ugovor je ništav.

Imajući u vidu navedeno, dug po osnovu poreza na imovinu koji je ostao na ime primaoca izdržavanja i koji je nastao pre dana njegove smrti, može se preneti isključivo na naslednike, ako postoji imovina koja je predmet nasleđivanja (bez obzira što predmetna nepokretnost nije uključena u nasleđivanje), pri čemu se u skladu sa rešenjem o nasleđivanju, naslednicima može preneti dug u visini nasleđene imovine i srazmerno njihovim udelima u nasleđenoj imovini.

Ukoliko preminuli primalac izdržavanja nema nikakve druge imovine koja je u ovom trenutku predmet ostavinskog postupka, dug ostaje na imenu preminulog lica, s tim da se u slučaju naknadno pronađene imovine može preneti na naslednike pod istim uslovima, kao i uslovima za apsolutnu zastarelost propisanim ZPPPA.