Odgovor:

Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu je osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama.
Članovima 30-33. Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 89/20) uređeno je sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje.
Prema članu 30. stav 4. ovog Pravilnika, u Napomenama se obelodanjuju, između ostalog i :
-informacije o računovodstvenim politikama, koje su odabrane i primenjene na značajne poslovne promene i događaje,
– za nekretnine vrednovane mprimenom modela revalorizacije , odnosno modela fer vrednosti:
1) promene revalorizacione rezerve u izveštajnom periodu, uz objašnjenje poreskog tretmana sadržanih stavki, ,
2) knjigovodstvenu vrednost u Bilansu stanja koja bi se priznala da osnovna sredstva nisu bila revalorizovana.
Finansijski izveštaj je potpun ako su, između ostalog, dostavljene ispravne napomene uz finansijski izeštaju skladu sa zakonom i Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja.
Napomene uz finansijski izveštaj smatraju se ispravnim ako se odnose na finansijski izveštaj uz koji su dostavljene i ako su potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.
Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16 (Nekretnine, postrojenja i oprema), MRS 36 (Umanjenje vrednsoti imovine), MRS 40 (Investicione nekretnine), MSFI 16 (Lizing) i drugim relevantnim MSFI.
Za odmeravanje nakon priznavanja nekretnina, MRS 16 pruža dva modela: model nabavne vrednosti i model revalorizacije i svaki entitet treba da odluči koji će model da primenjuje i da to precizira svojim aktom kojim utvrđuje računovodstvene politike.
Zakonom o porezima na imovinu, u članu 7. stav 1. navedeno je da se fer vrednost kao poreska osnovica priznaje ako je iskazana u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama.
Imajući u vidu da su Napomene uz finansijski izveštaj sastavni deo Finansijskog izveštaja u kome se navode informacije o računovodstvenim politikama, što podrazumeva obaveznost i tačnost u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim propisima, to znači da bi Pravilnik o računovodstvenim politikama morao da odgovara informacijama iskazanim u Napomenama.
Ako to nije tako, smatramo da Napomene uz finansijski izveštaj, kao zvanično sastavljen, dostavljen i javno objavljen dokument u finansijskom izveštaju poreskog obveznika, sastavljenog u skladu sa Zakonom o računovodstvu, predstavljaju validan dokaz o primenjenim računovodstvenim politikama kod vrednovanja nekretnina, u odnosu na Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama koji vam je obveznik dostavio, a koji je deo njegove interne dokumentacije i za koji se ne može pouzdano utvrditi da li je u takvom obliku i sadržini deo zvanične dokumentacije obveznika, naročito imajući u vidu što takav pravilnik nije u skladu sa podacima navedenim u Napomenama.