Odgovor:

Početak postupka prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja propisan je odredbama člana 77. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA).

Predmeti prinudne naplate propisani su odredbama člana 84. ZPPPA. U stavu 2) navedeno je da se prinudna naplata može sprovesti na jednom ili više predmeta u isto vreme, a u stavu 3) da se predmeti prinudne naplate određuju rešenjem. Sto se tiče postupka prinudne naplate iz nepokretnosti postupak je sledeći:

  • Rešenje o određivanju prinudne naplate iz konkretne nepokretnosti, kojim se u dispozitivu konkretno opredeljuje iz koje nepokretnosti se vrši prinudna naplata (član 77. ZPPPA).

Žalba na ovo rešenje se izjavljuje u roku od 8 dana    

  • Rešenje o ustanovljavanju zakonskog založnog prava-hipoteke na nepokretnosti u korist JLS, kojim se nalaže popis i procena konkretne nepokretnosti od strane poreskog izvršitelja i ovlašćenog procenirelja (čl. 87. stav 1 tačka 2. i čl. 92. stav 1. tačka 6. ZPPPA);

Žalba na ovo rešenje može se izjaviti u roku od 15 dana

  • Obaveštenje poreskom obvezniku o datumu i vremenu popisa i procene konkretne nepokretnosti u skladu sa čl. 105. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Nakon dostavljanja obaveštenja poreskom obvezniku zakazanog dana se izlaskom na teren izvršavaju radnje popisa i procne predmetne nepokretnosti o čemu se sačinjava Zapisnik o popisu i proceni nepokretnosti u postupku prinudne naplate izvornih javnih prihoda  
  • Ovlašćeni procenitelj sačinjava Izveštaj o procenu tržišne vrednosti konkretne nepokretnosti, koji se dostavlja poreskom obvezniku;
  • Nakon izvršene procene sačinjava  se rešenje o utvrđivanju početne vrednosti nepokretnosti, na koje se može izjaviti prigovor u roku od 3 dana od dana prijema rešenja (član 107. ZPPPA)
  • Po proteku roka za prigovor sačinjava se rešenje u kome se nalaže republičkom geodetskom zavodu, Službi za katastar nepokretnosti da izvrši upis založnog prava –hipoteke na predmetnoj nepokretnosti. (član 87. ZPPPA)

Žalba se može izjaviti u roku od 15 dana.

RGZ, Služba za katastar nepokretnosti donosi rešenje kojim se dozvoljava u listu nepokretnosti upis zakonskog založnog prava-hipoteke.

Prema navedenom, nakon sačinjavanja zapisnika o popisu i proceni, procenitelj sačinjava Izveštaj o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti na osnovu koga donosire rešenje o utvrdjivanju početne vrednosti nepokretnosti. Po proteku vremena za prigovor donosi se rešenje kojim nalažete katrastru da izvrši upis založnog prava (znači rešenje kojim nalažete katastru da se izvrši upis hipoteke donosi se posle donošenja rešenja o utvrdjivanju početne vrednosti nepokretnosti).

S obzirom da je obveznik platio deo poreskog duga postupak prinudne naplate dalje može da se nastavi:

1) prema redosledu aktivnosti koje smo vam dostavili u prethodnom mejlu dakle u postupku prinudne naplate iz nepokretnosti s tim što ćete u rešenju o upisu založnog prava na predmetnoj nepokretnosti dati nalog RGZ za upis založnog prava u preostalom iznosu poreskog duga;

2)na nekom drugom predmetu prinudne naplate jer se prinudna naplata može sprovesti na jednom ili više predmeta u isto vreme (čl.84. stav 2) ZPPPA).

Znači ako ocenite da je ostatak duga za koji ste pokrenli postupak prinudne naplate iz nepokretnosti naplativ i iz nekog drugog predmeta prinudne naplate možete doneti rešenje o prinudnoj naplati iz nekog drugog predmeta prinudne naplate (član 84. ZPPPA). Nakon naplate poreskog duga donećete rešenje o obustavi postupka na svim predmetima prinudne naplate ako ste postupak vodili iz više predmeta .

Prilikom odlučivanja o daljem toku postupka takodje morate voditi računa i o članu 81. ZPPPA koji uređuje načela postupka prinudne naplate, da se prinudna naplata  vrši u onoj meri u kojoj se pokriva dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja. Znači nije ekonomično da se za manji dug vrši upis založnog prava na nepokretnosti čija je vrednost nesrazmerno veća od poreskog duga, ukoliko postoje realne mogućnosti naplate iz drugih predmeta.

Napominjemo i da poreski obveznik može dati zahtev za plaćanje poreskog u postupku odlaganja.