Odgovor:

Ustavnovljeno zakonsko založno pravo u korist poreskog poverioca, radi obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati, traje do namirenja poreskog duga ili poništenja poreskog rešenja o prinudnoj naplati iz nepokretnosti (član 86. ZPPPA).

Postupak prinudne naplate prekida se ako Poreska uprava odobri odlaganje plaćanja poreza iz član 73. ZPPPA. Vodeći računa o efikasnosti naplate i fazu u kojoj se nalazi postupak prinudne naplate iz nepokretnosti poreski organ ima dikreciono pravo pri odlučivanju o podnetom zahtevu za odlaganje plaćanja, odnosno da prihvati zahtev za odlaganje ili ne. Prekid postupka prinudne naplate ne utiče na založno pravo., ni na uvećanje poreskog duga.

Članom 74. stav 3. ZPPPA propisano je da ako se dugovani porez obezbeđuje hipotekom na nepokretnosti, tržišna vrednost sredstva obezbeđenja ne može biti manje od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje kao  i da se prinudna naplata iz te nepokretnosti njenom prodajom, za slučaj da dužnik ne poštuje odobrenu dinamiku plaćanja dospelog duga i propisane rokove za plaćanje tekućih obaveza, može efikasno izvršiti.

Prilikom odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, osim sredstva obezbeđenja plaćanja kada dug za fizičko lice prelazi 200.000 dinara potrebno je da se sa obveznikom usaglasi dug koji se odlaže, dostave dokazi o visini primanja u skladu sa Uredbom o odlaganju plaćanja poreskog duga. Plaćanje dugovanog poreza može se odložiti pod uslovima iz člana 2. ove Uredbe, ako dug iznosi najmanje za fizičko lice – 10% oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev (pod oporezivim prihodima fizičkog lica podrazumevaju se svi oporezivi prihodi na koje se plaća porez na dohodak građana).

Ukoliko se ispune svi uslovi za odlaganje plaćanja i dostave potrebni dokazi prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu, prema ZPPPA, smatramo da nema smetnje da se prihvati već ustanovljeno založno pravo na nepokretnosti u postupku prinudne naplate, kao sredstvo za obezbedjenje plaćanja u postupku odlaganja plaćanja.

Prilikom donošenja rešenja o odlaganju plaćanja na rate potrebno je da u obrazloženju rešenja konstatujete i činjenicu da je sredstvo obezbeđenja, založno pravo na nepokretnosti, upisano u postupku prinudne naplate.

Napominjemo da naši stavovi nisu obavezujući u načinu postupanja, a da zvanično mišljenje o navedenom možete zatražiti od Ministarstva finansija Republike Srbije.