Odgovor:

Zaključno sa 2020. godinom uslovi koje je poreski obveznik morao kumulativno da ispuni da bi ostvario pravo na poresko oslobodjenje prema čl.12. stav 1. tačka 10 ZPI su:

–           da je obveznik poreza na imovinu ujedno i obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva ili lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost;

–          da je predmet oporezivanja porezom na imovinu objekat namenjen za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;

–          da se taj objekat faktički koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište;

–          da taj objekat nije ustupljen drugom licu uz naknadu, koje ustupanje u toku 12 meseci ( neprekidno ili sa prekidima) traje duže od 183 dana.

Ukoliko poreski obveznik ne ispunjava navedene uslove njegova nepokretnost se oporezuje kao poslovna zgrada I drugi nadzemni I podzemni gradjevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti zaključno sa 2020. godinom.

Za poljoprivredne objekte fizičkih lica od 2021.  godine ostvaruje se pravo na poresko oslobođenje po članu 12. stav. 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, bez dodatnih uslova da je lice i obveznik poreza na dohodak građana. Potrebno je samo da je objekat zaista i namenjen za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa članom 12b Zakona. Podsećamo da Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine nije brisan uslov za poresko oslobođenje – da ti objekti nisu trajno dati drugom licu radi ostvarivanja prihoda.

Prema ovoj odredbi kumulativni uslovi koji moraju biti ispunjeni za poresko oslobođenje za obveznika koji ne vodi poslovne knjige od 2021. godine su sledeći:

–          da je objekat namenjen i da se koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

–          da objekat nije ustupljen drugom licu uz naknadu duže od 183 dana godišnje. (čl.12. stav 4 i stav 5 ZPI).

Slažemo se da je potrebno da prilikom utvrdjivanja obaveze vodite računa o čl.114. ZPPPA.

 

Ova situacija razrađena je i u  Mišljenju Ministarstva finansija koje je objavljeno u biltenu 2/2022 pod brojem 1. tačka b.