Odgovor:

Prema članu 6a Zakona o porezima na imovinu jedinica lokalne samouprave može odlukom propisati da se neizgrađeno građevinsko zemljište na njenoj teritoriji, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.

Odluka iz stava 4. ovog člana primenjivaće se kod utvrđivanja poreza na imovinu za poresku godinu ako je doneta i objavljena do 30. novembra tekuće godine, na način na koji se objavljuju opšti akti jedinice lokalne samouprave koja ju je donela i na njenoj internet strani.

Gajenjem biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, u smislu stava 4. ovog člana, smatra se gajenje (jednogodišnjih, dvogodišnjih, odnosno višegodišnjih) biljaka, odnosno gajenje sadnog materijala, odnosno gajenje šuma, koje je klasifikovano u oblasti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Članom 6b istog zakona propisano je da kod razvrstavanja nepokretnosti u skladu sa članom 6a stav 1. ovog zakona, pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

1) “građevinsko zemljište” je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

2) “poljoprivredno zemljište” je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje korišćenje poljoprivrednog zemljišta;

3) “šumsko zemljište” je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje korišćenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem;

Za predmetno zemljište je u katastru upisana vrsta zemljišta: ostalo građevinsko zemljište, a namena zemljišta je njiva. To znači da je to zemljište definisano kao građevinsko zemljište, pri čemu namenazemljišta u katastru može da ukaže (a ne mora) da se to zemljište koristi kao poljoprivredno.

Prema tome ukoliko je vaša JLS donela odluku u skladu sa članom 6a Zakona i ako predmetno zemljište nije izgrađeno i koristi se isključivo kao poljoprivredno, tada se razvrstava u grupu građevinsko zemljište – namena poljoprivredno. Ukoliko nije doneta odluka ili ako zemljište nije po svojoj faktičkoj nameni poljoprivredno, odnosno ako je izgrađeno ili se koristi kao građevinsko, tada se razvrstava u grupu građevinsko zemljište.