Odgovor:

PRILOG

ZPPPA u članu 22. propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Prema Zakonu o nasleđivanju, nasleđuje se zaostavština, a zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Uzimajući u obzir navedeno, nema zakonskog osnova da naslednik podnese zahtev za preknjižavanje salda preplate, sa imena preminulog lica na svoje ime, već samo može podneti zahtev za preknjižavanje uplata koje je on izvršio na ime drugog (preminulog) lica. S obzirom da su preplate koje se u poreskom računovodstvu vode na JMBG preminulog lica apsolutno zastrile postupak prenosa u vanbilansnuo poresko računovodstvo radi se po službenoj dužnosti. Prema navedenom na naslednike se ne prenose preplate sa umrlog lica pa čak I da su uplatu izvršili naslednici na ime preminulog lica jer su apsolutno zastarile, niti pozivate naslednike u postupak.

Članom 163a. ZPPPA propisano je da se u vanbilansno poresko računovodstvo prenose preplate poreskih obveznika za koje je nastupila zastarelost u skladu sa ZPPPA.

U prilogu primer rešenja o prenosu preplata u vanbilansno poresko računovodstvo koje morate prilagoditi konkretnoj poreskopravnoj situaciji.