Odgovor:

Prema članu 6b stav 1. tačka 6. Zakona o porezima na imovinu u grupu  “poslovna zgrada i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat koji služi za obavljanje delatnosti” (u daljem tekstu: poslovni objekat) razvrstava se zgrada ili drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat, odnosno posebni deo objekta (lokal, kancelarija i sl.), koji je namenjen za obavljanje delatnosti, uključujući i:

(1) stan, odnosno kuću za stanovanje, koji je (u celini ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

(2) garažu koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sa zajedničkim delovima koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu, namenjenom za obavljanje uslužne delatnosti parkirališta vozila, odnosno smeštaja vazduhoplova, odnosno plovila;

(3) garažu u kojoj se (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost.

Tačka 8. istog stava I člana zakona propisuje da su “pomoćni objekti”:

(1) samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u objekte iz člana 6a stav 1. tač. 5) do 7) ovog zakona, i to:

– pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.);

– pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta, koji je izgrađen na istom zemljištu (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.).

Objekat koji je upisan kao “ostale zgrade-skladišni objekat-magacin” se po našem mišljenju razvrstava u grupu “poslovna zgrada i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat koji služi za obavljanje delatnosti”, jer je namenjen za obavljanje delatnosti (nije ni upisan kao pomoćni objekat).

Samo ako je konkretnom objektu faktički potpuno promenjena namena, u smislu da se koristi za stanovanje ili kao pomoćna zgrada koja je u funkciji stanovanja, što u svakom konkretnom slučaju ceni poreski organ, tada se razvrstava u drugu grupu nepokretnosti.

Magacin ili skladište kome nije promenjena namena I koje je opremljeno tako da je namenjeno za obavljanje poslovne delatnosti (bez obzira da li se koristi ili stoji prazno), po našem mišljenju ne može se smatrati pomoćnom zgradom koja je u funkciji poslovnog objekta jer je taj magacin ili skladište neposredno namenjen za obavljanje delatnosti ( u njemu se može vršiti preuzimanja I čuvanja sirovina I roba, što  čini sastavni deo obavljanja delatnosti), pa se zbog toga I razvrstava u grupu nepokretnosti poslovne zgrade.

Kod obveznika koji vode poslovne knjige, prema članu 7. stav 4. tačka 8. Zakona o porezima na imovinu, vrednost nepokretnosti je vrednost iskazana u poslovnim knjigama na poslednji dan poslovne godine obveznika (u daljem tekstu: knjigovodstvena vrednost) u tekućoj godini za skladišne i stovarišne objekte.

Član 7 stav 14. Istog zakona propisuje da se skladišnim i stovarišnim objektima iz stava 4. tačka 8) ovog člana smatraju (nadzemni i podzemni) objekti koji su namenjeni za preuzimanje i čuvanje sirovina i robe (uključujući i rezervoare i cisterne za skladištenje koji se smatraju nepokretnostima, kao i objekte za skladištenje otpada), koji se ne koriste za promet na malo ili za druge namene, odnosno u delu u kome se ne koriste za promet na malo ili za druge namene.

Kod obveznika koji ne vode poslovne knjige, poreska osnovica za ove objekte utvrđuje se primenom korisne površine I prosečne cene.