Odgovor:

Odredbe člana 15. ZPPPA propisuju da zakonski zastupnici ispunjavaju poreske obaveze lica koja zastupaju.
Poreski obveznik definisan je članom 4. Zakonom o porezima na imovinu, a članovima 2. i 2a. istog zakona definisana su oporeziva prava.
Članom 10. Zakona o porezima na imovinu uređen je nastanak poreske obaveze poreskom obvezniku koji je stekao oporezivo pravo.
U konkretnom slučaju to je dan kada je ugovorom o kupoprodaji maloletno lice steklo nepokretnost.

Prema navedenom, mora se razlikovati obaveza zakonskog zastupnika da samo ispunjava poreske obaveze lica koje zastupa što je propisano članom 15. ZPPPA od sticanja oporezivih prava na konkretnoj nepokretnosti ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti prema odredbama Zakona o porezima na imovinu.
Nepokretnost nije stekao zakonski zastupnik (majka), a samim tim ne može postati poreski obveznik, činjenicom da je određena za zakonskog zastupnika maloletnog lica.

Porez na imovinu plaća se izmedju ostalog i na pravo svojine na nepokretnosti, a obveznik je imalac tog prava. Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti maloletno lice je steklo pravo svojine i obaveza po osnovu poreza na imovinu trebalo je da se utvrđuje maloletnom licu, bez obzira što je rešenjem nadležnog organa određen staralac. Obaveze po osnovu poreza na imovinu koje su utvrđene majci su neosnovano utvrđene. Rešenja o utvđivanju obaveze na majku treba poništiti i utvđenu obavezu stornirati u poreskom računovodstvu.

Obaveze bi trebalo utvrditi na ime maloletnog lica, poštujući odredbe o zastarelosti (član 114. ZPPPA).

Obaveze po osnovu poreza na imovinu po predmetnom ugovoru koje su utvrđene zakonskom zastupniku su neosnovano utvrđene (nema oporezivog prava) pa je potrebno poništiti rešenja doneta na JMBG zakonskog zastupnika i neosnovano utvrđene obaveze stornirati u poreskom računovodstvu.  

Takođe, skrećemo pažnju na odredbe o zastarelosti prava na povraćaj (član 114a ZPPPA), ukoliko je majka vršila uplate utvrđenih obavaza.

 U cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija akti ( objašnjenja, mišljenja, instrukcije, uputstva i sl) o primeni tih propisa obavezujući su za postupanje poreskog organa i nisu vremenski ograničeni.