Odgovor:

Odredbe člana 2a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji uređuju primenu ovog Zakona na administriranje izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave na sledeći način:.

“Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske akte, poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku.

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, izdavanja prekršajnog naloga, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje nadležnom prekršajnom sudu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:

1) identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;

2) procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;

3) otkrivanje poreskih krivičnih dela;

4) (brisana)

4a) (brisana)

5) (brisana)

6) ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 9) i 12), čl. 161, 164. i 167-171. ovog zakona.”

Imajući u vidu da su odredbe ovog člana ZPPPA tumačene od strane Upravnog suda i Ministarstva finansija na drugačiji način od 2016. godine inicirane su izmene i dopune ZPPPA.

       Izmenama člana 2a. stav 1. ZPPPA vršeno je pravnotehničko usaglašavanje ove odredbe, koja propisuje nadležnost LPA u smislu da je sada nedvosmisleno navedeno da se ZPPPA primenjuje na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku.

Navedeno znači da se ZPPPA primenjuje na sve javne prihode koje administrira lokalna poreska administracija u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu kao i pojedinačnim odlukama jedinice lokalne samouprave (za komunalne takse, naknade, samodoprinos…), a za koja u postupcima utvrđivanja, naplate i kontrole, donose poreske upravne akte i druge akte u upravnom postupku.

Namera zakonodavca je bila da  jasno precizira da lokalne poreske administracije primenjuju ZPPPA kod administriranja izvornih javnih prihoda jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti.

Naime,

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS, br.93/12), a koje se između ostalog odnose i na član 2a. ZPPPA, primenjuju od 06.10.2012. godine.

U članu 2a. ZPPPA izvršena je  izmena stava 1. koja preciznije definiše da se ovaj Zakon primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, čime se pokrila pravna praznina zakonske regulative ostalih javnih (ranije: porez i sporedna poreska davanja)  prihoda koje administrira LPA (lokalne komunalne takse, naknada za korišćenje zemljišta, samodoprinos…).

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS, br.108/2016), a primenjuju od 01.01.2017. godine.

Nakon izmene ZPPPA – član 2a. stav 1. glasi:

„Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, uključujući i akte u upravnom postupku, za koje je propisana primena ovog zakona.”

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 30/2018 od 20. aprila 2018. godine, stupa na snagu osmog dana od od dana objavljivanja u Službenom glasniku

Nakon izmena član 2a. stav 1. ZPPPA glasi: „Ovaj zakon primenjuje se i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku.”

Izmena člana 2a ZPPPA izvršena je u cilju preciziranja i nedvosmislenog određivanja primene ZPPPA kako na javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, tako i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u okviru svoje nadležnosti.

Odredbe čl.2a ZPPPA koje uređuju primenu ovog Zakona i na administrriranje izvornih javnih prihoda, prema stavovima Upravnog suda iznetim u presudama i Mišljenjima Ministarstva finasija, imalo je za posledicu i zauzimanje stava da  Poreska uprava nije nenadležni organ za odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv rešenja koja donose jedinice lokalne samouprave u svim  poreskim postupcima koji se ne odnose na porez i sporedna poreska davaljnja po tom osnovi.

Navedeno znači da Poreska uprava od 1. jula 2017. godine više nije nadležni drugostepeni organ za poreska upravna akta koja donosi lokalna poreska administracija (upravna akta koja se odnose na utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu). Takođe, gradsko, odnosno opštinsko veće jedinice lokalne samouprave neće biti nadležni drugostepeni organ za upravna akta po osnovu utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih komunalnih taksi i naknada koje administrira lokalna poreska administracija. Prema Zakonu o izmeni ZPPPA drugostepeni organ za sva upravna akta koja donosi lokalna poreska administracija, od 1. jula 2017. godine je Ministarstvo finansija, što sa stanovišta rada lokalnih poreskih administracija znači da neće postojati dva različita drugostepena organa u zavisnosti od vrste javnih prihoda.

Prema navedenom, izmene odredbi člana 2a. ZPPPA su vršene isključivo u smislu preciziranja nadležnosti LPA kod administriranja izvornih javnih prihoda a samim tim posledično je vezano i za nadležnost drugostepenog organa u postupanju po prvostepenim upravnim aktimaOdredbe ZPPPA se primenjuju u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole onih javnih prihoda za koje je opštim aktom kojim se oni uvode uređena shodna primena odredaba ZPPPA – samo u delu u kome je ta shodna primena uređena.