Odgovor:

Od 1.1.2019. godine ZPPPA propisuje da se poreska prijava PPI-1 podnosi isključivo elektronskim putem.

Prema članu 33 Zakona o porezima na imovinu, obveznik koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem, što znači da je podnošenjem poreske prijave PPI-1 obveznik utvrdio porez na imovinu.

LPA je imala obavezu da sve primljene poreske prijave obradi i proknjiži, odnosno da poreska prijava dobije status “obračunata” ili “odbijena”, ako je za isti period, pre knjiženja, podneta izmenjena poreska prijava.

U vašem slučaju, prijave koje su ostale u statusu “neobrađena” u aplikaciji JIS LPA, sada se nalaze u arhiviranim godinama  I ne mogu se obrađivati, ne može im se menjati status, niti se mogu knjižiti u 2022. godini.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da je jedino moguće izvršiti pripis zaduženja po tim neproknjižnim prijavama, što se može izvršiti s 1.1.2022. godine, vodeći računa o tome kakve  su te neproknjižene “neobrađene” prijave, odnosno da li je u pitanju izmenjena prijava, da li se prijavljuje izmena utvrđenog poreza, što bi značilo da pored pripisa eventualno možda treba izvršiti i odgovarajuće otpise, radi dobijanja tačnog knjigovodstvenog stanja na analitičkoj kartici poreskog obveznika.

ZPPPA u članu 62. stav 3. propisuje kako se vrši ispravka u evidencijama poreskog organa zbog učinjene greške, ali Pravilnik o ispavci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja ne obuhvata ovakav slučaj.

Ipak smatramo da o navedenom službeno lice koje sprovodi ovaj postupak treba da donese rešenje o ispravci greške, koje će biti osnov za knjiženje R-naloga.

U svakom slučaju, ovde se radi o grešci LPA, tako da obveznik ne sme da trpi posledice nepostupanja LPA.

Takođe je bitno da LPA pre zatvaranja svake fiskalne godine proveri statuse poreskih prijava PPI-1 podnetih u toj godini i izvrši odgovarajuća knjiženja.