Odgovor:

Prema članu 21. ZPPPA Poresku obavezu pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni ispunjava pravni sledbenik, bez obzira da li je pre okončanja postupka statusne promene znao da pravni prethodnik nije ispunio, delimično ili u potpunosti, svoju poresku obavezu. Sporedna poreska davanja u vezi sa neispunjenom poreskom obavezom pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni padaju na teret pravnog sledbenika. Rok za ispunjenje poreske obaveze pravnog lica koje prestaje da postoji u statusnoj promeni ne menja se ako je ispunjenje te obaveze prešlo na pravnog sledbenika.

Prema navedenom, a imajući u vidu da nije nastupila apsolutna zastarelost prava na naplatu duga koji treba preneti sa pravnog lica koje je prestalo da postoji na njegovog pravnog sledbenika, dug se prenosi sa PIBa brisanog pravnog lica na PIB aktivnog pravnog lica kome je brisano pravno lice pripojeno.

U slučaju da  aktivno pravno lice podnese zahtev za zastarelost i utvrdi se da je nastupila relativna zastarelsot (s obzirom da više od 5 godine nisu preduzete radnje protiv aktivnog pravnog lica), tada se donosi rešenje kojim se utvrđuje prestanak obaveze zbog zastarelosti prava na naplatu na PIBu aktivnog pravnog lica  vrši prenos duga u vanbilansnu evidenciju.