Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih odbara propisano je da nakandu za zaštitu i unapređivanje živone sredine plaćaju pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču naživotnu sredinu.

Uredbom su propisani kriterijumi za plaćanje naknade, pa je za plaćanje nakade neophodno da pravno lice ili preduzetnik ispunjava sledeće uslove:

–          Da ima pretežnu šifru delatnosti registrovanu u APR ili delatnost od koje ostvaruju najviše prihoda

–          Da se njegova pretežna delatnost nalazi pobrojana u Prilogu Uredbe

–          Da pravno lice vodi poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu I da se razvrstava u skladu sa ovim zakonom na mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice

–          Da ima prihod ostvaren u prethodnoj godini, jer je uslov iz zakona da naknada ne može biti veća od 0,4% tog prihoda.

Članom  4. Zakona o računovodstvu propisano je da se odredbe ovog zakona ne odnose na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. Takođe se odrebe ovog zakona ne odnose na crkve i verske zajednice, osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti.

Prema navedenom, smatramo da je svaki privredni subjekt koji ispunjava napred navedene uslove obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Posedovanje sertifikata podrazumeva samo neke olakšice u poslovanju, među kojima nije i oslobađanje od obaveze po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.