Odgovor:

Članom 33b. Zakona o porezima na imovinu propisano je ukoliko javni beležnik uz ispravu koju sastavlja i overava ne dostavi sve druge zakonom propisane podatke i dokaze od značaja za utvrdjivanja godišnjeg poreza na imovinu, propisano (stav 6) je da je obveznik dužan da podatke, odnosno dokaze koji nedostaju a od značaja su za utvrdjivanje obaveze dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Dostavljanje informacija na zahtev poreskog organa propisao je član 45. ZPPPA:

Ako obveznik koji ne vodi poslovne knjige u propisanom, odnosno ostavljenom roku ne dostavi podatke, odnosno dokaze, smatraće se da njima ne raspolaže, pa se poreska obaveza utvrđuje na osnovu podataka i dokaza kojima raspolaže nadležni poreski organ.

Vaša LPA kao nadležni organ za utvrdjivanje obaveze raspolaže, kako navodite, podacima iz katastra pa ćete to i iskoristiti i utvditi obavezu primenom odedbi člana 54. ZPPPA.

Naime, poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona poreski organ donosi na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave a, po potrebi, i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika.

Izuzetno, ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka 2) ovog zakona, poreski organ donosi bez prethodnog izjašnjenja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, kada se utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, odnosno dokumentacije izdate od strane nadležnih organa i javnih beležnika.

Dakle, nije potrebno premeravanje. Ako je potrebno možete izvršiti uviđaj na terenu, sačiniti zapisnik o uviđaju (član 49. ZPPPA), fotografisati i sve to priložiti spisima predmeta. Podaci iz RGZ su nesporni i dovoljni, pa to i iskoristite kao elemenat za utvrđivanje tačne površine kod donošenja rešenja.

Takođe smatramo da bi bilo dobro da i javnom beležniku pošaljete obaveštenje o učinjenom propustu.