Odgovor:

Nastupanje pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka uređene su odredbama člana 73. Zakona o stečaju. U stavu 1) propisano je da pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastupaju danom objavljivanja oglasa o otvaranju postupka na oglasnoj tabli suda.

Članom 81. Zakona o stečaju  propisano je da danom otvaranja stečajnog postupka, potraživanja poverilaca prema stečajnom dužniku, koja nisu dospela, smatraju se dospelim.

Iz stečajne mase prioritetno se namiruju troškovi stečajnog postupka, a po njihovom punom namirenju obaveze stečajne mase.

Članom 111. Zakona o stečaju propisan je postupak prijavljivanja potraživanja.

Poverioci prijave potraživanja podnose nadležnom sudu u pisanom obliku.

Prijave potraživanja podnose se po isteku roka određenog rešenjem stečajnog sudije, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a sve podnete prijave po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Nakon isteka roka za prijavljivanje potraživanja stečajni sudija, na osnovu liste priznatih i osporenih potraživanja donosi zaključak o listi utvrđenih i osporenih potraživanja, koji se dostavlja stečajnom upravniku i svakom stečajnom poveriocu i objavljuje se na oglasnoj tabli suda.

            Prema navedenom ne postoji mogućnost da potraživanja koja nisu prijavljena u skladu sa rokovima određenim rešenjem o otvaranju stečajnog postupka, budu naplaćena na drugačiji način. Potrebno je da pribavite dokumetaciju koja će biti pravni osnov za otpis potraživanja jer se  stečajni postupak vodi u odnosu na prijavljena potraživanja (na primer: zaključak o listi priznatih i osporenih potraživanja, rešenje o rešenje o prodaji dužnika kao pravnog lica…). Smatramo da se neprijavljeno potraživanje u stečajnom postupku ne može tretirati kao potraživanje koje je prijavljeno prijavom potraživanja, u kom smislu ne treba da se knjiži na PIB Stečajne mase niti da se prenosi u vanbilansno poresko računoviodstvo jer je prema čl.163a ZPPPA osnov za prenos obaveza u vanbilansno poresko računovodstvo, da je u pitanju poreski obveznik nad kojim je stečajni postupak okončan putem bankrotsvta u skladu sa zakomom kojim se utvrđuje stečajni postupak.  Propisi na koje je potrebno da se pozovete u uvodu rešenja su: čl.2a. i čl.23. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čl.60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, čl. 111. Zakona o stečaju, kao i čl. 104. i 136. Zakona o opštem upravnom postupku.  Iz svega navedenog smatramo da treba da se izvrši otpis neprijavljenih potraživanja u postupku stečaja sa datumima prijavljivanja potraživanja (prema objavljenom oglasu)  i svakako voditi računa o neosnovano obračunatoj kamati.