Odgovor:

Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju nasledici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ako imovina nije dovoljna da se namiri dug po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja, nenamireni deo duga se otpisuje, što je i jedan od načina prestanka poreske obaveze propisan članom 23. ZPPPA.

Prema Zakonu o nasledjivanju nasleđuje se zaostavština.

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Dakle, posmatra se celokupna zaostavština preminulog lica a u skladu s tim i prava i obaveze naslednika.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smtri poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu, po službenoj dužnosti. Dakle, na JMBG preminulog lica, sa danom smrti se mora u poreskom računovodstvu utvrditi konačna obaveza po osnovu javnih prihoda. 

Takođe odredbama ZPPPA nije propisano ni da se taj dug koji je ostao na preminulom licu otpisuje iz razloga što nema nasleđene imovine i nema mogućnosti za prenos duga na naslednike, već taj dug ostaje na ime preminulog lica jer se može desiti da se naknadno pojavi neka imovina za nasleđivanje i da se ponovo pokrene ostavinski postupak ili dok ne nastupi zastarelost, u kom slučaju se dug na ime preminulog lica, u skladu sa članom 163a ZPPPA prenosi u vanbilansno poresko računovodstvo.

Prema navedenom, potrebno je da utvrdite tačno stanje na JMBG preminulog lica sa danom smrti i da ukoliko se u međuvremenu ne pokrene neki ostavinski postupak po nastupanju zastarelosti prenesete obaveze u vanbilansno poresko reačunovodstvo.