Odgovor:

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, REKONSTRUKCIJA jeste izvođenje radova na postojećem objektu u postojećem gabaritu i volumenu objekta kojima se poboljšava stanje objekta (utiče na stabilnost i sigurnost objekta, menjaju konstruktivni elementi, povećava broj funkcionalnih jedinica u samom objektu, menja spoljni izgled objekta…). U tom slučaju kao godina za obračun amortizacije uzima se godina u kojoj je izvršena rekonstrukcija.

ADAPTACIJA objekta predstavlja  radove manjeg obima koji ne utiču na izmenu godine za  amortizaciju ( promena organizacije prostora u objektu, zamena uređaja, postrojenja, opreme, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled…).

DOGRADNJA je izvođenje radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta i sa njim čini  jedinstvenu građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu.

Ukoliko novoizgrađeni prostor, formiran DOGRADNJOM ili NADZIĐIVANJEM postojećeg objekta, čini ZASEBNU građevinsku i ekonomsku celinu koja može biti samostalni predmet prometa, osnovica poreza na imovinu se umanjuje za amortizaciju počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja ili rekonstrukcija tog posebnog dela. U tom slučaju nema osnova da se na postojećem delu menja amortizacija. U ovom slučaju postojeća prijava se ne menja, obveznik podnosi posebnu prijavu za dograđeni objekat sa pripadajućom godinom izgradnje.

U slučaju kada je izvršena dogradnja ili nadziđivanje postojećeg objekta, a izvedenim radovima je formirana jedinstvena građevinska, funkcionalna ili tehnička celina, koja samo kao jedinstvena može biti predmet pravnog prometa i koja se kao jedinstvena oporezuje porezom na imovinu, vrednost objekta koja čini osnovicu poreza na imovinu umanjuje se za amortizaciju koja se OBRAČUNAVA ZA BROJ GODINA od isteka godine u kojoj je izvršena izgradnja (poslednja rekonstrukcija) postojećeg objekta koji je umanjen srazmerno učešću korisne površine postojećeg objekta u odnosu na ukupnu korisnu površinu tog objekta nakon dogradnje.

O obračunu amortizacije u ovakvim slučajevima postoji Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00018/2013-04 od 14.9.2015. godine, objavljeno u Biltenu 9/2015.