Odgovor:

PRILOG

Podsetnik i opomena za plaćanje poreza, kao deo redovne naplate javnih prihoda, uređeni su odredbama člana 71. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ovim zakonskim odredbama propisana je mogućnost, da se pre dospelosti obaveze, odnosno pre izdavanja opomene, poreskom obvezniku pošalje podsetnik, pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom, odnosno na drugi način, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.

Neke LPA donose Obaveštenje kao akt koji se nalazi u sistemu u delu: prinudna naplata, vrsta dokumenata: obaveštenje.

U prilogu vam dostavljamo primer „podsetnika“ koji je potpuniji kao obaveštenje poreskom obvezniku da plati svoje obaveze