Odgovor:

Nastanak poreske obaveze propisan je članom 10. Zakona o porezima na imovinu. Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava na koje se porez na imovinu plaća u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 2a ovog zakona, danom uspostavljanja državine kad se porez plaća na državinu, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Imajući u vidu da je predmetni objekat ozakonjen, dakle, ima rešenje o gradjevinskoj i upotrebnoj dozvoli (a prema projektu u koji ste izvršili uvid nema planirane instalacije) i da kao takav postoji, pravo je poreskog obveznika da se opredeli za koje namene će svoj objekat koristiti i na koji način će ga učiniti funkcionalnim za određenu namenu.

Smatramo da nije od uticaja za nastanak poreske obaveze činjenica koja je i deo projekta – da predmetni objekat nema istalacija, jer je kao takav objekat osposobljen za korišćenje i predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku upotrebnu celinu koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, nezavisno od toga da li objekat mora dodatno da se osposobljava. Prema navedenom, smatramo da se za predmetni objekat može utvrditi obaveza po osnovu poreza na imovinu.