Odgovor:

Rešenje o prinudnoj naplati istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, odnosno drugim registrima, čime postaje izvršno (član 77. stav 4) ZPPPA).

Rešenje o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava sadrži i nalog organizaciji za poslove prinudne naplate da obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i da iznos obračunate kamate prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda(član 95. stav 2) ZPPPA).

Rešenje o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu do dana namirenja obaveza, odnosno dana poništenja rešenja (član 95. stav 6) ZPPPA).

Ako se pitanje odnosi na datum knjiženja uvećanja poreskog duga važno je da rešenje bude izvršno (uručeno) da bi se moglo knjižiti uvećanje poreskog duga sa datumom donošenja rešenja. Datum dostavljanja rešenja obvezniku važan je zbog rokova za žalbu.