Odgovor:

Za privredne subjekte koji su u skladu sa članom 547b Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS“, br. 36/11 … 109/21) , po službenoj dužnosti brisani iz registra u postupku prinudne likvidacije, prenos duga na dan brisanja u vanbilansnu evidenciju može se izvršiti tek po ispunjenju uslova i isteku rokova iz člana 545. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da komanditori, članovi društva s ograničenom odgovornošću i akcionari akcionarskog društva odgovaraju solidarno za obaveze društva u likvidaciji i nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka. Izuzetno, kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva i nakon brisanja društva iz registra. Potraživanja poverilaca zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.

Prema tome, za pravno lice koje je u postupku prinudne likvidacije brisano iz registra u julu 2022. godine, ne može se odmah izvršiti prenos duga u vanbilansnu evidenciju po osnovu brisanja iz registra, već nakon isteka tri godine, ukoliko u tom periodu dug ne bude naplaćen od članova društva ili kontrolnog člana društva.

To znači da po primljenom zahtevu za utvrđivanje zastarelosti prava na naplatu treba utvrditi da li je i u kom iznosu nastupila zastarelost, doneti rešenje i sprovesti odgovarajuća knjiženja.

Ukoliko preostane neki iznos duga zaključno sa danom brisanja iz registra, za isti članovi društva s ograničenom odgovornošću odgovaraju solidarno do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka, a kontrolni član društva odgovara neograničeno solidarno, pri čemu potraživanja poverilaca zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.