Program

OPŠTINSKI EKONOMSKI RAZVOJ U ISTOČNOJ SRBIJI FAZA 3

-ODGOVORNE LOKALNE FINANSIJE I UKLJUČIVANJE GRAĐANA-

Faza 3

2021-2025

Budžet faze 3

5.200.000 CHF

Partneri programa

Lokalne samouprave u Srbiji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Sekretarijat za javne politike, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Stalna konferencija gradova i opština, Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju, Helvetas Swiss Intercooperation

Program pruža podršku lokalnim samoupravama u Srbiji, da kroz unapređenu naplatu poreza na imovinu povećaju sopstvene prihode i podstiče procese participativnog donošenja odluka, uključujući građane i privrednike na lokalnom nivou.

U preko 50 lokalnih samouprava širom Srbije, odabranih putem javnog poziva.

Program podržava Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju, a sprovodi Helvetas Swiss Interooperation. Ključni partneri programa su: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Sekretarijat za javne politike, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Stalna konferencija gradova i opština.

Građani i privrednici su informisani kako se troše lokalni prihodi prikupljeni od poreza na imovinu na lokalnom nivou: 44 podržane lokalne samouprave poboljšavaju inkluzivne prakse učešća građana u procesima prikupljanja i potrošnje izvornih prihoda. Dodatnih 20 podržanih opština poboljšava kvalitet prakse inkluzivnog učešća građana i povećava budžetska izdvajanja za projekte identifikovane kroz učešće građana.

Povećani sopstveni prihodi za opštine: registracija oporezive stambene površine u 44 lokalne samouprave je do kraja programa povećana u proseku za 15%.

Nove zakonske reforme i političke direktive koje su usvojili nacionalni donosioci odluka pokreću sistemske promene kvaliteta u domenu učešća ili oporezivanja.