Odgovor:

ZPPPA u članu 22. propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Prema Zakonu o nasleđivanju, nasleđuje se zaostavština, a zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Uzimajući u obzir navedeno, nema zakonskog osnova da naslednik podnese zahtev za preknjižavanje salda preplate, sa imena preminulog lica na svoje ime, već samo može podneti zahtev za preknjižavanje pojedinačnih uplata koje je on izvršio na ime drugog (preminulog) lica uz odgovarajuće dikaze.

            Zaključujemo iz pitanja da je nastupila i zastarelost prava na povraćaj ( a i da nije naslednik nema zakonski osnov da traži preplatu sa računa preminulog lica). Saglasno odredbama člana 163a ZPPPA preplate poreskih obveznika za koje je nastupila zastarelost prenose se u vanbilansno poresko računovodstvo.