Odgovor:

U skladu sa odredbama Pravilnika o Kontnom okviru nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju na računima grupe 02.

 1. Nekretnine, postrojenja i oprema u obrascu Bilans stanja iskazuju se na poziciji:
 2. Zemljište (AOP 0011)
 3. Građevinski objekti (AOP 0012)
 4. Postrojenja i oprema (AOP 0013)
 5. Investicione nekretnine (AOP 0014)
 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi (AOP 0016)
 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi (AOP 0017)
 8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu (AOP 0018).

Pravna lica koja u skladu sa Zakonom o računovodstvu primenjuju MSFI – Nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36 i MRS 40 i drugim relevantnim MSFI.

Pravna lica koja  primenjuju MSFI za MSP – nekretnine, postrojenja i opremu priznaju i vrednuju u skladu sa Odeljkom 16, 17, 20 I 27 I drugim relevantnim odredbama tog standarda.

U daljem odgovoru biće dato objašnjenje samo za poreske obveznike koji primenjuju MSFI, jer oni koji primenjuju MSFI za MSP svakako ne ispunjavaju uslov da prijave poresku osnovicu po fer vrednosti.

Prema navedenim MRS, nekretnine, postrojenja i oprema mogu se podeliti u tri osnovne grupe:

 • Nekretnine, postrojenja i oprema  u čijem računovodstvenom obuhvatanju se primenjuje MRS 16
 • Nekretnine, postrojenja i oprema uzeta u finansijski lizing čije računovodstveno obuhvatanje uređuje MRS 17
 • Investicione nekretnine čije računovodstveno obuhvatanje uređuje MRS 40.

Za nekretnine, postrojenja i opremu – MRS 16 za odmeravanje nakon početnog priznavanja pruža dva modela: Model nabavne vrednosti  (cene koštanja) i model revalorizacije (fer vrednost) i svako pravno lice treba da odluči  koji od ova dva modela primenjuje i da to precizira svojim aktom kojim utvrđuje računovodstvene politike.

Za investicione nekretnine – MRS 40 za odmeravanje nakon početnog priznavanja pruža dva modela: Model nabavne vrednosti (cene koštanja) i model revalorizacije (fer vrednost) i svako pravno lice treba da odluči koji od ova dva modela primenjuje i da to precizira svojim aktom kojim utvrđuje računovodstvene politike.

Prema tome, prema navedenim standardima pravno lice ima pravo da odluči kako će vrednovati nekretnine, a kako investicione nekretnine, pri čemu nema obavezu da ove dve vrste nekretnina budu vrednovane na isti način.