Odgovor:

Za svakog obveznika u postupku stečaja, za koga se utvrdi da je izvršena prodaja kao pravnog lica,  prenos neplaćenih poreskih obaveza do datuma pravosnažnosti rešenja o obustavi stečajnog postupka, sa osnovnog PIB-a na PIB stečajne mase vrši se donošenjem Rešenja o prenosu duga.

Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i imovina koja nije bila predmet procene (vezano za prodaju), ulaze u stečajnu masu u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja. Stečajna masa se registruje u registru stečajnih masa kod APR i nju zastupa stečajni upravnik. Obaveze za lice koje je kao stečajni dužnik prodato izmiruje stečajna masa u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja.

Knjiženje rešenja o prenosu neplaćenih poreskih obaveza u aplikaciji LPA  se vrši putem R-naloga, i to sa osnovnog PIB-a koristeći šifre prometa 21 (storno preneti saldo dug) i 23 (storno preneti saldo kamata), na PIB stečajne mase koristeći šifre prometa 11 (preneti saldo dug) i 13 (preneti saldo kamata). 

Osnov za prenos je pravosnažno rešenje Privrednog suda kojim je obustavljen postupak stečaja nad stečajnim dužnikom i nastavljen postupak stečaja nad stečajnom masom, zajedno sa ugovorom o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Po zaključenju postupka stečaja nad stečajnom masom i nakon brisanja PIB-a stečajne mase iz propisanog registra, vrši se prenos preostalog potraživanja sa PIB Stečajna masa iz redovnog računovodstva   u vanbilansnu evidenciju na PIB stečajne mase.