Odgovor:

Postupak likvidacije propisan je Zakonom o privrednim društvima, članovima od 524-548, (Sl.glasnik RS broj, 36/11…109/21).

Likvidacija privrednih društava je postupak u kome prestaje pravni subjektivitet privrednog društva, uz potpuno namirenje poverilaca.

Članom 540. Zakona o privrednim društvima, propisana je i obaveza likvidacionog upravnika da nakon isplate poverilaca sastavi i predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Raspodela likvidacionog ostatka, uređena je članom 541. Zakona o privrednim društvima tako što se imovina društva u likvidaciji koja preostane posle izmirenja svih obaveza društva (likvidacioni ostatak) raspodeljuje članovima društva u skladu sa odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Dakle, likvidacioni ostatak predstavavlja imovinu ( pokretna, nepokretna imovina, preostala novčana sredstva i druga imovinska prava ),  koja ostane nakon namirenja svih poverilaca društva, koji se raspoređuje se svim članovima društva u skladu sa zakonom, o čemu mora da se donese Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka.

Naknada likvidacionom upravniku, uređena je članom 542. Zakona o privrednim društvima: likvidacioni upravnik ima pravo da mu se nadoknade troškovi koje je imao u sprovođenju likvidacije kao i na isplatu naknade za rad. Naknadu za rad i visinu troškova sprovođenja likvidacije određuju ortaci, komanditori, odnosno skupština, a u slučaju spora ili kada to društvo ne odredi, likvidacioni upravnik može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi iznos naknade za rad i nadoknade troškova. Likvidacioni upravnik smatra se poveriocem društva u likvidaciji.

Okončanje likvidacije, uređeno je članom 543. Zakona o privrednim društvima. Ako je nakon brisanja društva iz registra potrebno preduzeti određene radnje u pogledu imovine društva prestalog brisanjem ili druge radnje koje je trebalo preduzeti tokom likvidacije, zainteresovano lice može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi likvidacionog upravnika sa ovlašćenjem za preduzimanje tih radnji.

Imajući u vidu da je privredni subjekt već obrisan iz APR i da likvidacioni upravnik više nema ovlašćenja da zastupa društvo u likvidaciji, jer je obrisano iz registra, smatramo da zahtev za preknjižavanje više uplaćenih sedstava sa računa poreza na imovinu pravnih lica na račun  poreza na imovinu fizičkih lica (likvidacionog upravnika) treba odbaciti.