Odgovor:

Čl. 19. ZPPPA propisuje da poresku obavezu može da ispuni i drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze.

Poreski obveznici – pravna lica, preduzetnici ili fizička lica, kao i fond koja obavljaju delatnost, čiji su računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate kod organizacije nadležne za prinudnu naplatu, mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverioca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), isključivo radi ispunjenja obaveza po osnovu javnih prihoda na koje se primenjuje ovaj zakon.

Privremena mera, kao deo rešenja o prinudnoj naplati iz novčanih sredstava, je zabrana poreskom obvezniku da novčane obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.

                Odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate može se odobriti poreskom obvezniku pod uslovima iz čl.73.-76. ZPPPA.

Zakon o obligacionim odnosima uredjuje mogućnosti i način izmirivanja medjusobnih novčanih obaveza ugovaranjem promene poverioca, odnosno dužnika u odredjenom obligacionom odnosu, sačinjavanjem ugovora o asignaciji, cesiji, kompenzaciji ili na neki drugi način.

Preduslov za sačinjavnje navedenih ugovora je postojanje dužničkopoverilačog odnosa medju učesnicima u obligacionom odnosu.

Pravno lice koje posluje pozitivno (B) ne može platiti dug putem reprograma jer se reprogram može odobriti poreskom obvezniku. U vašem slučaju poreski obveznik (A) može dobiti reprogram, pri čemu se mora sagledati mogućnost redovnog izmirenja rate I tekuće dospele obaveze po osnovu javnih prihoda imajući u vidu da je pravno lice u blokadi.

Postupak prinudne naplate možete da sprovedete i na nekom drugom predmetu prinudne naplate (čl.84. ZPPPA).

Ukoliko se odlučite za dalji postupak, pravno lice (B) bi trebalo da se obrati zahtevom u kome će izneti svoju ponudu o kojoj ćete odlučivati. Ili ćete je odbiti ili ćete u zavisnosti od sitacije a imajući u vidu zakonodavni okvir sačiniti predlog ugovora saglasno Zakonu o obligacionim odnosima i ZPPPA vodeći računa o medjosobnim odnosima učesnika, na koji saglasnost treba da da i vaše pravobranilaštvo. Lice (B) bi trebalo da izvrši uplatu prema podacima navedenim u ugovoru a koji moraju da sadrže: naziv uplatnog računa, broj uplatnog računa, model i poziv na broj odobraenja, iznos glavnog duga kao i iznos kamate. Ugovor, naravno mora biti overen kod javnog beležnika. Dakle, nakon izvršenih uplata od strane lica (B) sa pozivom na broj lica (A) u poreskom računovodstvu bi se zatvorilo dugovanje nakon čega bi ste doneli rešenje o obustavi postupka prinudne naplate zato što je obaveza plaćena na drugi način (čl. 80. ZPPPA). Posebnim ugovorom bi se regulisao i odnos izmedju lica (A) i lica (B) s obzirom da se u računovodstvu predmetnih pravnih lica moraju sprovesti odgovarjuća knjiženja.