Odgovor:

Naplata poreza i sporednih poreskih davanja, u postupku prinudne naplate, sprovodi se na predmetima prinudne naplate koji su propisani odredbama člana 84. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Predmeti prinudne naplate određuju se rešenjem a mogu biti:

1) novčana sredstva poreskog obveznika;

2) novčana potraživanja poreskog obveznika;

2a) zarada, odnosno naknada zarade, odnosno penzije, kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima fizičkih lica (od 28.04.2018. godine), u delu koji nije izuzet od izvršenja prema zakonu kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;

3) nenovčana potraživanja i druga prava poreskog obveznika;

4) gotov novac i hartije od vrednosti;

4a) štednim ulozima(od 28.04.2018. godine);

5) pokretne stvari;

6) nepokretnosti.

Nadležni poreski organ odlučuje koji će predmet ili predmeti biti uzeti u postupku prinudne naplate i važno je naglasiti da se prinudna naplata može sprovoditi u isto vreme na jednom ili više predmeta prinudne naplate. Ovakvim zakonskim rešenjem nadležni poreski organ ima pravni osnov da se neplaćeni porez i sporedna poreska davanja naplate najefikasnije uz poštovanje svih zakonskih normi.

Predmeti prinudne naplate određuju se rešenjem nadležnog poreskog organa.

Članom 96a ZPPPA stav 6-11) propisana je prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz drugih prihoda na tekućim računima, na osnovu rešenja iz čl.92. stav 2. ZPPPA, zaplenom i prenosom sredstava sa tekućeg računa otvorenog kod banke na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati.