Odgovor:

Odredbama člana 2a. stav 1) ZPPPA propisano je da se  zakon primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske akte, poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku.

Odredbama člana 2b ZPPPA propsano je da se odredbe ovog zakona kojima su uređena ovlašćenja Poreske uprave, prava i obaveze poreskih obveznika, ovlašćenja poreskih inspektora i poreskih izvršitelja Poreske uprave, shodno se primenjuju i na ovlašćenja jedinice lokalne samouprave, odnosno na prava i obaveze obveznika izvornih javnih prihoda iz člana 2a stav 1. ovog zakona, na ovlašćenja poreskih inspektora jedinice lokalne samouprave i poreskih izvršitelja jedinice lokalne samouprave, u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave na koje se primenjuje ovaj zakon. Odredbe ZPPPA kojima se uređuje prenos prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima na Republiku Srbiju u postupku prinudne naplate javnih prihoda koji pripadaju budžetu Republike Srbije, shodno se primenjuju i na prenos prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima na jedinicu lokalne samouprave u postupku prinudne naplate izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Odredbe čl.67. ZPPPA propisuju da se poreska obaveza može namiriti I “davanjem umesto plaćanja, odnosno zamenom ispunjenja, kada je poreska obaveza veća od 50.000.000 dinara, na način I pod uslovima koje utvrdi Vlada odlukom, I to samo u slučajevima kada postoji interes Republike za sticanje predmetne imovine”.

Dan namirenja poreske obaveze putem davanja umesto plaćanja, odnosno zamenom ispinjenja, smatra se dan overe sporazuma kojim je realizovana odluka Vlade iz člana 67. stav 4. tačka 3a) ZPPPA (član 68. stav 7) ZPPPA), što predstvalja ispunjenje uslova za donošenje rešenja o obustavi postupka prinudne naplate (čl.80. ZPPPA).

Saglasno navedenom, sa stanovišta nedležnosti LPA smatramo da je odredbama ZPPPA propisano da se poreska obaveza i po osnovu izvornih javnih prihoda može namiriti na način iz čl.67. stav 4) tačka 3a) ZPPPA. Nakon donošenja Odluke o namirenju poreske obaveze davanjem umesto plaćanja, od strane organa Opštinske uprave saglasno Statutu ili nekim drugim opštim aktima vaše Opštine, potpisaće se Sporazum kojim će se realizovati doneta i usvojena Odluka nadležnog organa.

Prestanak zaloge  propisan je članom 91. ZPPPA, tako što se u roku od dva dana od dana namirenja poreske obaveze ( dan overe sporazuma ili dan doplate poreske obaveze na račun javnog prihoda u konkretnom slučaju), podnosi zahtev za brisanje zaloge, odnosno hipoteke RGZ.

Takođe, napominjemo da naši stavovi nisu obavezujući i proistekli su iz praktične primene zakona.