Odgovor:

Prema članu 13. ZPI, pravo na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu ostvaruje obveznik poreza na imovinu na prava na zgradi ili stanu u kojem stanuje što podrazumeva da, prema evidencijama koje (saglasno propisima o ličnoj karti, odnosno prebivalištu) vode nadležni organi, nema prebivalište na drugoj adresi.

Ako se na istoj adresi nalazi više stambenih objekata za koje je obveznik poreza na imovinu isto fizičko lice to lice pravo na poreski kredit − umanjenje utvrđenog poreza, može ostvariti za jedan od tih objekata i to onaj u kome obveznik stanuje.

Mišljenja MF su objavljena u Biltenima 4/2015 strana 55. pod tačkom 7v mišljenje br. 011-00-00073/2015-
04 od 14.4.2015. godine i Bilten 2/2016 strana 132. pod tačkom 3b mišljenje br. 430-00-00050/2016-04 od 08.02.2016. godine.