Odgovor:

PRILOG

Poreski obveznik može podneti zahtev za odlaganje dugovanog poreza u bilo kojoj fazi poreskog postupka, pri čemu se ne mora pozvati na opomenu.

Obrazac zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza nije propisan (podnosi se u slobodnoj formi), ali potrebno je da sadrži sve elemente da bi se po njemu moglo postupati.

U zahtevu se navodi:

– predmet odlaganja,

– obrazloženi razlozi za odlaganje plaćanja,

– predloženo sredstvo obezbeđenja plaćanja dugovanog poreza (ako je propisano da se dostavlja),

– predloženi broj mesečnih rata plaćanja – najduže 60 meseci, kao i opredeljenje za mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci (ukoliko obveznik to predlaže).

Uredbom o  bližim uslovima za odlaganje plaćanja  poreskog duga propisano je da plaćanje duga lokalna poreska administracija može da odloži poreskom obvezniku ako dug iznosi najmanje, a za fizičko lice to je 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje.

Uz zahtev je potrebno dostaviti dokaz o ispunjenosti uslova iz Uredbe (ako se odlaže dug za koji je to propisano).

Ukoliko zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza nije uredan ili ako je nepotpun ili nerazumljiv, lokalna poreska adminstracija poreskom obvezniku dostavlja pismeni zahtev da nedostatke otkloni u ostavljenom roku, sa upozorenjem da će zahtev biti odbačen ako se po zahtevu ne postupi i ne otklone nedostaci  u zahtevanom roku.

Ako poreski obveznik ne otkloni nedostatke iz zahteva u ostavljenom roku, zbog čega se po njemu ne može postupati, lokalna poreska administracija donosi rešenje kojim se zahtev poreskog obveznika odbacuje kao nepotpun.

                Forma poziva za dopunu zahteva i forma rešenja o odbacivanju zahteva je u prilogu.

Ukoliko je zahtev uredan ili je stranka u ostavljenom roku dopunila neuredan zahtev, lokalna poreska administracija proverava ostale uslove za odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Ako nisu ispunjeni propisani uslovi zahtev se odbija rešenjem kao neosnovan, a ako jesu, donosi se rešenje kojim se odobrava odlaganje plaćanja dugovanog poreza ili potpisuje sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza sa poreskim obveznikom.