Odgovor:

Zakonom o prebivalištu i boravištu građana (Sl.glasnik RS, broj 87/11), uređeno je između ostalog i prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta kao i nadležnost i način vođenja odgovarajućih evidencija, pri čemu je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio, a boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van mesta svog prebivališta duže od 90 dana.

Dostavljanje poreskih akata uređeno je odredbama člana 36. ZPPPA. Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta  (čl.36. stav 6) ZPPPA).

Pasiviziranje prebivališta i boravišta, uređeno je čl.18. Zakona o prebivalištu i boravištu građana.  Uzimajući u obzir da ste rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige dostavljali na aktuelnu adresu prebivališta poreskog obveznika, poreski akt će se smatrati dostavljenim ako ste u svemu postupili prema odredbama o načinu dostavljanja poreskog akta (preporučenom ili običnom pošiljkom ili u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandućića član 36. stav 3) i 4) i stav 14) ZPPPA). 

Dostavljanje poreskih akata na adresu koja se prema čl.36. ZPPPA ne smatra dostavnom adresom podrazumeva da dostavljanje nije ni izvršeno, što može biti problem u daljem poreskom postupku.

Podsećamo da možete  sami, dakle bez dostavljanja zahteva MUP, izvršti proveru prebivališta poreskog obveznika. Podatak o prebivalištu poreskog obveznika možete videti u aplikaciji  LPA na putanji:

Evidencija obveznika – fizička lica –  detalji – provera MUP (RGZ). Na desnoj strani ekrana dobićete podatak o licu –MUP (RGZ) i adresi prebivališta – MUP, za konkretno lice.