Odgovor:

Kada je za poreski dug otpočet postupak prinudne naplate i izvršen upis založnog prava na nepokretnosti poreskog obveznika pri čemu postupak nije završen odnosno predmetna nepokretnost nije prodata i nije namireno potraživanje radi čije naplate je i pokrenut postupak prinudne naplate iz nepokretnosti smatramo da postoje sledeće mogućnosti za dalje postupanje:

U svakom slučaju mora se izdati nova opomena što ste kako navodite i uradili. Iznos dugovanog poreza na opomeni dalje opredeljuje vaše postupanje, Ako ste dali opomenu za ukupan dugovani porez sa stanjem na određeni dan koji u sebi sadrži i poreski dug za koji je već pokrenut postupak prinudne naplate i upisano založno pravo, u tom slučaju smatramo da i rešenje o određivanju prinudne naplate i rešenje kojim se naplaže upis založnog prava na predmetnoj nepokretnosti treba ukinuti, odnosno zameniti donošenjem novih rešenja.

Ako je opomena izdata za dugovani porez za period koji se nastavlja na period za koji je već pokrenut postupak prinudne naplate, možete doneti nova rešenja o određivanju prinudne naplate i o upisu založnog prava.

S obzirom da je založno pravo na predmetnoj nepokretnostin upisano još 2019. godine, smatramo da je za odlučivanje o postupku važno i razmatranje redosleda namirenja hipotekarnih poverilaca koje je uređeno članom 40. Zakona o hipoteci („Sl.glasnik RS”, broj 115/2005…83/2015). Naime, u slučajevima kada je jedan predmet hipoteke založen nekolicini hipotekarnih poverilaca, redosled po kome se isplaćuju njihova potraživanja iz cene dobijene prodajom predmeta hipoteke određuje se prema danu, času i minutu nastanka hipoteke, računajući od prijema zahteva za upis prve hipoteke.

To znači, ako sada 2022. godine donesete rešenje kojim ukidate već doneto rešenje i nalažete RGZ katastru nepokretnosti da izvrši upis založnog prava, desiće se da će svi hipotekarni poverioci koji su bili upisani posle vas, prema redosledu upisa imati prioritet u namirenju.  

Takođe skrećemo i pažnju na odredbe člana 93. ZPPPA koji između ostalog uređuje i postupak kada se prodajom nepokretnosti ostavri veća cena od iznosa poreske obaveze, i to:

Ako je prodajom ostvarena veća cena od iznosa poreske obaveze, razlika se vraća poreskom obvezniku u roku od 30 dana, a kamata se obračunava u korist poreskog obveznika po isteku tog roka, u skladu sa članom 75. ovog zakona.

U slučaju da je u roku iz stava 2. ovog člana poreskom obvezniku dospela nova poreska obaveza koja nije plaćena, razlika ostvarena prodajom pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti po većoj ceni koristi se za namirenje te obaveze.

Možda se iz vrednosti po kojoj će se nepokretnost prodati može naplatiti ukupan poreski dug, znači i dug koji je nastao nakon perioda za koji je postupak prinudne naplate pokrenut, što možete utvrditi iz spisa predmeta i odnosa između utrvđene početne vrednosti nepokretnosti i ukupnog duga koji se naplaćuje pri čemu podsećamo da se iz prodajne cene moraju namiriti i svi troškovi koji prate ovaj postupak.

Takođe, napominjemo da postupak prinudne naplate možete voditi i iz bilo kog predmeta prinudne naplate (član 84. ZPPPA).