Odgovor:

Član 44. Zakona o računovodstvu propisuje da su pravna lica, odnosno preduzetnici dužni da za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostave Agenciji, redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu, najkasnije do 31. marta naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Za brisanje iz APR preduzetnik je dužan da APR-u dostavi uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik nema neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

S obzirom da  u ovom slučaju, obveznik nije ispunio zakonom propisani uslov i nije od LPA uzeo potrebno uverenje, a da ima obavezu po osnovu privremenih akontacija za komunalnu taksu, potrebno je da ga pozovete da dostavi popunjenu prijavu za 2023. godinu, kako bi mu doneli rešenje za 2023 godinu, do dana brisanja iz registra.