Odgovor:

PRILOG

U postupku prinidne naplate naplaćuje se bezuslovno tačan dug iz kog razloga se poreskom obveznika koji nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, šalje opomena. Po prijemu opomene obveznik može da raspravi sva sporna pitanja u vezi poreskih obaveza koje su dospele na naplatu.


Iz pitanja se zaključuje da je dva puta u poreskom računovodstvu evidnetirana utvrđena obaveza za 2022. godinu, bez obzira što je doneto rešenje kojim je zamenjeno prethodno kojim je utvrđena obaveza za 2022. godinu.


Članom 62. ZPPPA i Pravilnikom o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja, uređen je postupak kada je greškom evidentiran netačan iznos poreza i sporednih poreskih davanja na analitičkoj kartici u poreskom računovodstvu. Greška u evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja ispravlja se donošenjem rešenja o ispravci greške.

 
Što se tiče zastarelosti potrebno je otvoriti poseban predmet, ispitati zastarelost i o tome odlučiti poreskim upravnim aktom.


Tek kada je utvrđena tačna obaveza i rešeno pitanje zastarelosti kao žalbeni navod, može se odlučivati o žalbi. Nije jasno da li je samo terminolška greška u delu pitanja gde je navedeno da u „izjavi“ advokata piše da obveznik želi reprogram ili je to žalbeni navod. Ako je žalbeni navod, kao i zastarelost potrebno je sprovesti ceo poreski postupak koji se odnosi na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doneti potrebna poreska akta.

 
Prema navedenom, preduslov za sve ove radnje je tačno stanje na kartici poreskog obveznika u poreskom računovodstvu.

 
U prilogu dostavljamo primer rešenja za ispravku pogrešno evidentiranog poreza i sporednih poreskih davanja, koji morate prilagodinti konkretnoj poreskopravnoj situaciji.