Poreskom obvezniku je odobren reprogram sa grejs periodom od godinu dana po osnovu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige. Reprogram je uz dostavu avalirane menice iz banke odobren za iznos sa rešenja iz 2016. godine koje je utvrđeno retroaktivno. Poreski obveznik je uložio žalbu na navedeno rešenje. Posle godinu dana drugostepeni organ poništava rešenje i vraća prvostepenom organu na ponovnovni postupak i  odlučivanje. Da li treba poništiti reprogram? Da li poreski obveznik ima pravo da ponovo podnese zahtev za reprogram za isti dug (biće povećan za kamatu do datuma zapisnika)? Novo rešenje biće doneto u što kraćem roku i biće zaduženi za isti iznos. Obaveze po reprogramu još uvek nisu dospele, nakon ukidanja reprograma po službenoj dužnosti zbog poništenja rešenja i nakon donošenja novog rešenja, da li poreski obveznik ima pravo na reprogram za isti dug? Tekuće obaveze izmiruju redovno tako da je dug koji je u reprogramu i ukoliko se ukine reprogram samo po osnovu rešenja za 2016. godinu.

Odgovor:

U konkretnom slučaju polazimo od toga da je rešenje o utvrđivanju obaveze za 2016. godinu u postupku po žalbi od strane drugostepenog organa poništeno i vraćeno na ponovni postupak i odlučivanje.  Poništivanje konačnog rešenja uređeno je odredbama člana 152. ZPPPA i člana 183. Zakona o opštem upravnom postupku. Postupanje po ovim članovima zakona je u nadležnosti drugostepenog ili nadzornog organa.

Poništavanjem rešenja poništavaju se sve pravne posledice koje je rešenje proizvelo i ono se onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

Važno je da prvostepeni organ u ponovnom postupku donese novo rešenje u svemu po nalozima iz rešenja drugostepenog organa. U tom slučaju drugostepeni organ je dužan da svojim rešenjem ukaže prvostepenom organu u kojem pogledu treba da dopuni postupak, a prvostepeni organ je dužan da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja donese novo rešenje (čl.152. ZPPPA).

S obzirom da je rešenje kojim je prvobitno utvrđena obaveza za 2016. godinu poništeno i vraćeno na ponovni postupak i odlučivanje, čime su poništene i sve prave posledice koje je to rešenje proizvelo, poništava se i rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza koje se odnosi na tu obavezu.

U poreskom računovodstvu se storniraju sve utvrđene obaveze koje su poništene drugostepenim rešenjem kao i knjiženja po rešenju o odlaganju dugovanog poreza.

Nakon donošenja rešenja o utvrđivanju obaveze u ponovnom postupku za 2016. godinu, poreski obveznik ima pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza iz razloga što su poništavanjem prvobitnog rešenja o utvrđivanju obaveze poništene i sve pravne posledice koje je to rešenje proizvelo. 

Avalirana menica od strane poslovne banke data kao sredstvo obvezbeđenja uz sačinjavanje zapisnika vraća se poreskom obvezniku.