Odgovor:

Zakon o opštem upravnom postupku propisuje posebne slučajeve uklanjanja i menjanja rešenja koji se odnose na postupanja kada su rešenja pravnosnažna i konačna.

Ponavljanje postupka ima značaj vanrednog pravnog sredstva u upravnom postupku, jer se može tražiti, odnosno ostvariti tek po nastupanju konačnosti rešenja. Ovo vanredno pravno sredstvo propisano je odredbama čl.176. -182.  Zakona o opštem upravnom postupku. Za ponavljanje postupka nije prepreka ako je rešenje postalo i pravnosnažno. Nadležnost za rešavanje pripada organu koji je doneo konačno rešenje.

Po ponavljenju postupka, nadležni organ može ostaviti na snazi konačno rešenje ili doneti novo rešenje kojim se, s obzirom na okolnosti slučaja, konačno rešenje poništava ili ukida.

U konkretnom slučaju poreski obveznik traži  ponavljanje postupka jer je činjenica (koja se dokazuje uvidom u nalaz veštaka) o površini jednog objekta postojala i u vreme vođenja ranijeg postupka, ali nije uzeta u razmatranje i kao takva je od uticaja na drugačije rešavanje stvari. Obveznik prilaže dokaz o površini objekta (nalaz veštaka), što jeste validan dokument koji treba da prihvatimo za površinu objekta za utvrdjivanje poreza za 2022. godinu i  smatramo da nije potrebno izlaziti na teren (imate dokument). Na teren možete izaći i izvršiti uvidjaj radi utvrdjivanja činjeničnog stanja od značaja za utvrdjivanje poreza na imovinu ubuduće i za druge objekte.

Po ponavljanju postupka nadležni organ može ostaviti na snazi konačno rešenje ili doneti novo rešenje kojim se, s obzirom na okolnosti slučaja, konačno rešenje poništava ili ukida.

Poništavanjem rešenja uklanjaju se sve pravne posledice koje je rešenje proizvelo, a ukidanjem rešenja ne uklanjaju se pravne posledice koje je rešenje već proizvelo, već se rešenje onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

U postupku se donose dva rešenja: jednim ćete dozvoliti ponavljanje postupka i odrediti obim ponavljanja a drugim ćete poništiti ili ukunuti već doneto rešenje u zavisnosti od poreskopravne situacije i utvrditi novu obavezu.

Ili možete da pojednostavite postupak tako što ćete doneti jedno rešenje čiji dispozitiv osim uobičajenih tačaka o žalbi i rokovima može da glasi:

  1. Dozvoljava se ponaljanje postupaka (po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti)
  2. Ukida se/ poništava se  rešenje broj_____________od_____________
  3. Utvđuje se obaveza___________________

                          Posebno naglašavamo da obrazloženje rešenja mora da sadrži detaljno obrazložene za sve tačke dispozitiva rešenja. Dakle, u obrazloženju ćete dati opis razloga za ponavljanje postupka i utvrđivanja obaveze.

Što se tiče eventualnog zahteva za povraćaj više plaćenog poreza I sporednih poreskih davanja voditi računa o čl.70. stav 5) i  6) ZPPPA:

„Ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa, iznos preplate može da se koristi za namirenje obaveza po istom osnovu koje kasnije dospevaju.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, na zahtev poreskog obveznika:

1) namiruje se dugovani porez po drugom osnovu;

2) vrši se povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.“