Poreski obveznik XXX doo je dostavio zahtev za preknjižavanje uplata sa računa prihod od zakupa 742152 na boravišnu taksu 714552, dakle ni jednu analitiku ne vodimo mi kao LPA. Na zahtevu je dao pozive na broj svog preduzeća, ali na izvodu iz Trezora u pozivu na broj odobrenja stoji pogrešan PIB. Da li mi možemo da izvršimo preknjižavanje sredstava tom preduzeću, ako je dao izjavu da je u nalogu za uplatu greškom upisao pogrešan PIB?

Odgovor:

Članom 28 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16 … 19/2021), propisano je:

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.“

Prema navedenom XXX d.o.o, uz zahtev za preknjižavanje mora u svemu da postupi po navedenom članu Pravilnika, dakle da uz zahtev za preknjižavanje podnese potrebnu dokumentaciju.

Za postupanje po zahtevu morate dobiti kompletnu dokumentaciju a ključan dokumet za vaše postupanje je potvrda da sredstva nisu i neće biti iskorišćena po svojoj nameni i da možete da vratite/ preknjižite sredstva.