Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara propisano je da se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu utvrđuju posebnom uredbom.

Uredbom  o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (“Sl. glasnik RS”, br. 86/2019 i 89/2019) je propisano da se kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema odgovoru Ministarstva zaštite životne sredine, u slučaju kada se pretežno registrovana delatnost razlikuje od delatnosti od koje je obveznik ostvario najviše prihoda, tada se pod pretežnom delatnošću smatra delatnost od koje je obveznik ostvario najviše prihoda.

Za plaćanje eko naknade nije od uticaja koja delatnost više zagađuje životnu sredinu, već od koje delatnosti obveznik ostvaruje najviše prihoda. 

U vašem slučaju obveznik treba da podnese prijavu lokalnoj/im poreskim administracijama u lokalnoj/im samoupravi/ma gde obavlja pretežnu delatnost, odnosno treba proveriti od koje delatnosti ostvaruje više prihoda, da li od proizvodnje ili trgovine ili neke treće). Napominjemo da se u bilansu uspeha može utvrditi struktura poslovnih prihoda, što može biti smernica za proveru od koje delatnosti je obveznik ostvario više prihoda.

Članom 41. ZPPPA propisano je da poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona (u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje).

U skladu sa navedenom odredbom, a u vezi ponovo podnetih prijava vašoj LPA, smatramo da iste treba odbaciti kao nedopuštene jer je zakonom propisano da obveznik ne može da podnese izmenjenu prijavu nakon donošenja rešenja o utvrđivanju naknade (što podrazumeva doneta rešenja koja su dostavljena i na koja nije uložena žalba, odnosno koja su postala konačna i pravosnažna).