Odgovor:

Odredbama člana 2. Zakona o porezima na imovinu propisana su oporeziva prava na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to: pravo svojine, pravo korišćenja i pravo državine.

Članom 2a. Zakona o porezima na imovinu, propisano je da kad na nepokretnosti, pored prava svojine, postoji neko od prava, odnosno korišćenje ili državina, iz člana 2. stav 1. tač. 2) do 5) i tač. 7) i 8) ovog zakona, odnosno u slučaju iz tačke 6) tog člana, porez na imovinu plaća se na to pravo, odnosno na korišćenje ili državinu, a ne na pravo svojine.

Kad na nepokretnosti, pored prava, odnosno korišćenja iz člana 2. stav 1. tač. 2) do 5) i tačka 8) ovog zakona, postoji i državina iz tačke 7) tog stava, porez na imovinu plaća se na državinu, a ne na pravo, odnosno na korišćenje iz tač. 2) do 5) i tačke 8) ovog zakona.

Privredno društvo je obveznik poreza na imovinu na nepokretnostima u Republici Srbiji na kojima nema pravo svojine, ako je na tim nepokretnostima:

  1. Imalac prava korišćenja gradjevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje pravni režim gradjevinskog zemljišta, (2) imalac prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina, (3) korisnik nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje javna svojina; (4) držalac nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije odredjen; (5) držalac nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova; (6) držalac i korisnik nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga.

Za nepokretnosti u Republici Srbiji na kojima privredno društvo nema nijedno od prava, korišćenje, odnosno državinu iz člana 2. Zakona o porezima na imovinu, privredno društvo nije poreski obveznik.

Činjenice koje su od značaja za utvrdjivanje obaveze su i te što privredno društvo u tim poslovnim zgradama obavlja delatnost, bez sačinjenog ugovora o zakupu sa zakupodavcem, zatim da li su u poslovnim knjigama evidentirane knjigovodstvene promene koje se odnose na gradnju predmetnih nepokretnosti. Osim toga potrebno je pribaviti podatke o tome da li je pokrenut postupak ozakonjenja i ko ga je pokrenuo, kao i ko se javlja kao titular prava u bilo kojim drugim obligacionim odnosima (kod plaćanja drugih usluga za te objekte).