Odgovor:

Zakonom o porezima na imovinu, u članu 6b, propisano je da kod razvrstavanja nepokretnosti pojedini pojmovi imaju sledeće značenje: 1) “građevinsko zemljište” je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, 2) “poljoprivredno zemljište” je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuje korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o planiranju i izgradnji propisano je u članu 82, da  građevinsko zemljište jeste zemljište koje je određeno zakonom ili planskim dokumentom za izgradnju i korišćenje objekata, kao i zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom. Član 83. istog zakona dalje propisuje da se građevinsko zemljište  koristi prema nameni određenoj planskim dokumentom, na način kojim se obezbeđuje njegovo racionalno korišćenje, u skladu sa zakonom. Stupanjem na snagu planskog dokumenta kojim je promenjena namena zemljišta u građevinsko zemljište, vlasnici tog zemljišta stiču prava i obaveze propisane ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu zakona, bez obzira na činjenicu što organ nadležan za upis na nepokretnostima i pravima na njima nije sproveo promenu u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i prava. Građevinsko zemljište kome je namena promenjena u skladu sa stavom 2. ovog člana, može se koristiti i u druge svrhe, do privođenja zemljišta planiranoj nameni.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu), poljoprivredno zemljište jeste zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare) i zemljište koje se može privesti nameni za poljoprivrednu proizvodnju.

Zakonom o porezima na imovinu, članom 6a, stav 4 propisano je da jedinica lokalne samouprave može odlukom propisati da se neizgrađeno građevinsko zemljište na njenoj teritoriji, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište. Odluka iz stava 4. ovog člana primenjivaće se kod utvrđivanja poreza na imovinu za poresku godinu ako je doneta i objavljena do 30. novembra tekuće godine, na način na koji se objavljuju opšti akti jedinice lokalne samouprave koja ju je donela i na njenoj internet strani.

Članom 33 stav 3 Zakona o porezima na imovinu propisano je da nadležni poreski organ utvrđivanje poreza vrši na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskog obveznika, podataka iz evidencija nadležnih organa i drugih podataka kojima taj organ raspolaže, a od značaja su za utvrđivanje poreske obaveze.

Prema tome, ukoliko smatrate da priloženi dokazi nisu dovoljni za primenu odredbi čl.6a, koje se odnose da se neizgradjeno gradjevinsko zemljište koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma za svrhu urđivanja osnovice poreza na imovinu razvrastava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište, ukoliko je vaša JLS donela odluku da se neizgrađeno građevinsko zemljište može razvrstati u poljoprivredno ili šumsko, što je zakonski okvir za razvrstavanje nepokretnosti kod utvrđivanja poreza na imovinu, dokaze možete zatražiti od poreskog obveznika ili pribaviti po službenoj dužnosti.

Takođe podsećamo da je “dokazivanje u poreskom postupku” uređeno odredbama člana 51. ZPPPA.

S obzirom da navodite da ste izvršili uviđaj na terenu podsećamo da ukoliko se to koristi kao dokaz kod utvrđivanja poreza na imovinu potrebno je da sačinite zapisnik o izvršenom uviđaju u smislu dokaza i biće sastavni deo spisa predmeta za dalji postupak.